KLUB SPORTOWY

Uczniowski Klub Sportowy Elitarni ELO zwany dalej „Klubem” jest dobrowolnym stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów ELO, ETI, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

Terenem działania Klubu jest miasto Nowy Sącz i obszar województwa małopolskiego.

Siedziba Klubu znajduje się na ul. Zielonej 27 33-300 w Nowym Sączu

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
  w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
 6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportu, w tym strzeleckiego, ze szczególnym uwzględnieniem przysposobienia młodzieży w tej dyscyplinie sportu;
 8. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 9. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
 10. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Fundacją Bezpiecznie Do Celu, dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.